Opravdu chcete registraci zrušit?


ČAH 2024

Přihlášky

Přihlašování bude možné od 19. dubna do 5. června 2024.

Studenti soutěží v kolektivních a individuálních soutěžích. Na ČAH včetně kvalifikací studenti reprezentují vysokou školu, kterou studují. Výjimku tvoří fakulty s detašovanými pracovišti mimo univerzity (př. UK HK, UK Plzeň).

Přihlášky účastníků se podávají v elektronické podobě pouze prostřednictvím tělovýchovných pracovišť na jednotlivých VŠ na základě přidělených kódů.

Pro bezproblémové přihlašování a registraci do vypsaných soutěží je třeba, aby studenti svým tělovýchovným pracovištím nahlásili: jméno, příjmení, datum narození, fakultu, e-mail, telefonní číslo, sport a disciplínu, nejlepší výkon u atletiky, plavání, u orientačního běhu číslo SI, u golfu registrační číslo.

Uvádějte e-mailové adresy jednotlivých konkrétních sportovců a u kolektivních sportů označte kapitána – organizačního pracovníka družstva pro rychlou komunikaci s ředitelem soutěže.

Součástí registrace je také nahlášení požadavku na ubytování.

GDPR

Údaje, které pořadatel shromažďuje, jsou v souladu se zpracováním osobních údajů v rámci pořádání sportovní akce (právním titulem je plnění úkolu ve veřejném zájmu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Vyhlášení výsledků účastníků je nedílnou a legitimní součástí soutěže. Co se týká fotografií, tak pokud není fotografie spojována se jménem ani jiným osobním údajem, nebude se pravděpodobně vůbec jednat o zpracování osobních dat ve smyslu článku 4 odst. 2 obecného nařízení. K této problematice odkazujeme na další informace Úřadu na ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

Podmínky účasti

ČAH se mohou zúčastnit studenti všech akreditovaných vysokých škol ČR nebo vyšších odborných škol (VOŠ), kteří se prokáží platným dokladem o studiu (index, ISIC karta, příp. kopií diplomu). Sportovec musí být studentem vysoké školy, která jej přihlašuje, nebo na příslušné škole řádně ukončil studia během kalendářního roku 2024.

Dvojice a družstva tvoří studenti pouze z jedné školy, kromě soutěží ve stolním tenise, badmintonu a beach volejbale (je uvedeno v propozicích sportu). V případě, že student studuje více vysokých škol současně, může startovat pouze za jednu. ČAH 2024 se nemůže zúčastnit student, který má v době konání ČAH přerušené studium.

Věková hranice: studenti se mohou zúčastnit ČAH bez omezení věku.

Výjimky:

  1. Start závodníků, kteří ukončili studia v roce 2023, je povolen pouze v případě, že závod bude součástí nominace na nejbližší AMS nebo SUH a tato skutečnost bude řádně uvedena v propozicích závodu. Tito studenti nesmí být v době konání AMS nebo SUH starší 25 let. U prezence se prokáží kopií diplomu o ukončení studia z předcházejícího školního roku. Bez prokázání těchto dokumentů nebude student připuštěn do soutěže.
  2. Start družstva z různých škol je povolen pouze v případě, že závod bude součástí nominace na nejbližší AMS nebo SU a předpokládá se účast konkrétního družstva. V propozicích závodu tato skutečnost musí být uvedena.
  3. Start dvojic z různých škol je povolen pouze ve sportech stolní tenis, badminton a beach volejbal. Získané body se dělí dle uvedené příslušnosti k dané vysoké škole.

Účast v soutěžích

Kvalifikaci do kolektivních sportů určují jednotliví předsedové daných sportů. Na ČAH postupují pořádající škola a další školy dle nastaveného postupového klíče pro jednotlivé kolektivní sporty. V kompetenci sportovních komisí je vytvořit i jiný postupový klíč, který bude danému sportu vyhovovat.

V těch sportech, kde nebude nutná kvalifikace ve všech oblastech, zvolí předsedové komisí takový systém, aby postoupily 4 nebo 6 družstev.

Kvalifikace musí proběhnout nejpozději do 28. 5. 2024. Za dodržení termínu odpovídají předsedové komisí. Výsledky kvalifikací zašlou pořadatelé na email M. Šimoníkové (caus-simonikova@cuscz.cz), webmasterovi ČAH 2024 a dr. Charouskovi (jan.charousek@tul.cz).

Počty účastníků:

Individuální sporty:

Minimální počet pro uskutečnění soutěže je 18 účastníků ze 4 vysokých škol ze 3 oblastí. V jednotlivých disciplínách je minimální počet 4 účastníků ze 2 škol. Při nižším počtu účastníků doporučujeme pořadatelům soutěž zrušit, protože vítězům nebudou udělovány medaile ani body do bodovací soutěže škol. Do pořadí se nezapočítávají dvojice, družstva ani štafety, která jsou tvořena závodníky z různých škol, (mimo výjimky – viz podmínky účasti – výjimky bod 2 a 3).

Kolektivní sporty:

Minimální počet družstev v soutěži je 5 ze 3 různých oblastí. Maximální počet družstev v soutěži je 5 + pořádající škola. Frisbee a pohybové skladby jsou bez omezení maximálního počtu zúčastněných družstev.

Maximální počty hráčů ve družstvu jsou následující:

Vedoucí, trenéři

Vedoucí a trenéři se zúčastní akce na náklady vysílajících škol. Ubytování je možné na studentských pokojích na kolejích 17. listopadu, 460 15 Liberec-Starý Harcov.

V případě zájmu je možné doobjednat snídaně (každý účastník/výprava si hradí sama). Kontaktní osoba pro objednávky – Zdenek Raichart, 48 535 5290, zdenek.raichart@tul.cz. Objednávka nutná minimálně 3 dny předem.

Zdravotní zabezpečení

Pořadatelé zajišťují případné potřebné akutní ošetření nebo zprostředkují ošetření v příslušném zdravotnickém zařízení.

Tituly a medaile

Vítěz ČAH získává titul "Akademický mistr ČR pro rok 2024". První tři závodníci v pořadí obdrží medaile a diplomy ČAUS, případně věcné ceny.

Bodovací soutěž škol

U kolektivních a individuálních sportů je stejný systém. Bodují se zvláště ženy a muži, vítězná škola může získat za sport maximálně 6 bodů v kategorii mužů a 6 bodů v kategorii žen.

Speciální případy

U sportů, kde se udělují dvě třetí místa, např. u karate, každý závodník získává 3,5 bodu.

V případě shodného umístění se body dělí. Např. Pokud se na 2. místě umístili hned 2 závodníci, sečtou se body za 2. a 3. místo (5 + 4 = 9) a vydělí se počtem sportovců, kteří se o umístění dělí (9 : 2 = 4,5). Každému z nich tak náleží 4,5 bodu.

V případě, že se jedná o dvojici sestavenou z různých dvou škol (pouze u výjimek: stolní tenis, beach volejbal), získané body se dělí dle uvedené příslušnosti k dané vysoké škole.

 

Bodové ohodnocení:

Vítězem se stává škola s nejvyšším počtem získaných bodů a obdrží putovní pohár České asociace univerzitního sportu.

Důležité termíny a informace

Otevření přihlášek: 19. 4. 2024. Vygenerované přístupové údaje pro přihlášení budou jednotlivým školám rozeslány do 26. 4. 2024.

Uzávěrka přihlášek: 5. 6. 2024.

Ukončení kvalifikace kolektivních sportů: 28. 5. 2024.

Předsedové komisí zodpovídají za včasné oznámení vítězů kvalifikací pořadateli ČAH.

Více všeobecných informací pro školy i sportovce je v „Manuálu sportovních soutěží ČAUS 2024“ a v „Manuálu pro uspořádání Českých akademických her“ (www.caus.cz).

Akreditace sportovců

Sportovci a trenéři, kteří přijedou na ČAH, budou akreditováni v den dané soutěže přímo na sportovištích. Sportovci i hosté, kteří budou přihlášeni na ubytování den před zahájením soutěže, se po příjezdu do Liberce akreditují na hlavním akreditačním středisku her ve Budově KTV, Na Bohdalci 715, Liberec v úředních hodinách.

K akreditaci si připravte:

  1. U kolektivních sportů – soupisku družstva (jméno, příjmení, rok narození, bydliště, číslo OP) opatřenou razítkem vysílající školy
  2. U individuálních sportů – jméno, příjmení, rok narození, bydliště, číslo OP, doklad o studiu (ISIC kartu)

Při akreditaci obdrží účastníci akreditační kartu, která je opravňuje k účasti v soutěžích.

Stravování

Doba pro vydávání snídaní je 7:00 – 9:00 hod.

Ubytování

Koleje Technické univerzity v Liberci blok E – 17. listopadu 589, 460 15 Liberec-Starý Harcov.

Ubytovaní účastníci ČAH jsou povinni dodržovat kolejní, provozní a ubytovací řád.

Doprava

Jízdné hradí vysílající školy.
Vyhledávání v mapách: Google Maps (mapa sportovišť ČAH 2024)
Vyhledávání dopravního spojení po republice: IDOS.cz
Vyhledávání dopravního spojení v Liberci: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N.